Bạn phải có đủ khôn lớn mới dám thừa nhận lầm lỗi của mình, có đủ thông minh mới có thể học hỏi từ nó và có đủ mạnh mẽ mới sửa đổi được lầm lỗi đó vậy.

Advertisement