Trong khi bạn không thể điều chỉnh được hành vi bất thiện của ai đó, thì bạn vẫn có thể chừng độ được thời gian mà bạn đang bị nghiệp bất thiện đó xen vào.

Advertisement